O nas | Newsletter | Aktualności | Wesprzyj Nas | Kontakt 
   Statut

   - Zarząd
   - Statut

STATUT   STOWARZYSZENIA   ZESPOŁU   WILLIAMSA

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ZESPOŁU WILLIAMSA. Można również używać równoważnej nazwy skróconej: STOWARZYSZENIE ZW,  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.    Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

3.    Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z niesieniem pomocy osobom z zespołem Williamsa. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

4.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

6.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  


Rozdział II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez:

1)      wspieranie w sprawach diagnozy i terapii;

2)      wspieranie działalności naukowej oraz badań naukowych dotyczących osób z Zespołem Williamsa;

3)      propagowanie i szerzenie wiedzy o Zespole Williamsa;

4)      działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

5)      wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej;

6)      działalność kulturalną;

7)      działalność szkoleniową i oświatową;

8)      pomoc merytoryczną i terapeutyczną;

9)      organizowanie wolontariatu;

10)   rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin;

11)   wspieranie istniejących i tworzenie nowych placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych zajmujących się osobami z Zespołem Williamsa;

12)   udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej, w zależności od możliwości finansowych Stowarzyszenia.

 

§ 3

Dla realizacji powyższych celów i zadań Stowarzyszenie może:

1.      Organizować:

a)      kształcenie i dokształcanie osób związanych z zespołem Williamsa;

b)      pomoc w kształceniu oraz przystosowaniu do zawodu osób z zespołem Williamsa;

c)      konferencje i szkolenia;

d)      turnusy i warsztaty rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, koncerty, wystawy;

e)      pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną dla osób z zespołem Williamsa i ich rodzin i opiekunów.

2.      Wydawać:

a)      audycje i artykuły, filmy, ulotki i plakaty, czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące Zespołu Williamsa.

3.      Współpracować z:

a)      właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, pozarządowymi, zawodowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi, placówkami edukacyjnymi, oświatowymi i leczniczymi, firmami, zakładami pracy;

b)      zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi i specjalistami, zajmującymi się problematyką Zespołu Williamsa;

c)      środkami masowego przekazu;

d)      podmiotami zainteresowanymi wsparciem Stowarzyszenia w wypełnianiu przyjętych celów statutowych.

4.      Prowadzić działalność naukową i badawczą związaną z Zespołem Williamsa.

5.      Prowadzić bazy danych związane tematycznie z celami statutowymi.

6.      Wpływać na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów statutowych.

7.      Wypowiadać się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.

8.      Podejmować działania zmierzające do utworzenia ośrodka stałego pobytu dla osób z zespołem Williamsa, którymi nie mogą zająć się ich rodziny.

9.      Organizować i prowadzić placówki i ośrodki o charakterze szkolno-wychowawczym.

10.  Gromadzić, a następnie właściwe dysponować posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 1% odpisów
od podatku, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji państwowych i społecznych, subwencji.

11.  Informować społeczeństwo poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób z Zespołem Williamsa.

12.  Organizować imprezy okazjonalne, turnusy rehabilitacyjne, instruktażowe i wczasy rodzinnych.

13.  Prowadzić działalność szkoleniową i oświatową wspólnie z placówkami oświaty i służby zdrowia.

14.  Tworzyć i prowadzić własne biblioteki i czytelne wydawnictw fachowych dotyczących niepełnosprawności i zagrożeń patologią.

15.  Udzielać wsparcia finansowego w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotów kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia.

16.  Współpracować i wymieniać doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z Zespołem Williamsa.

17.  Organizować narady, konferencje i seminaria w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III. 

 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na

1.      zwyczajnych;

2.      wspierających;

3.      honorowych.

 § 5

1.      Członkiem zwyczajnym może być:

a)      osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych;

b)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

c)      małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2.      Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec: 

a)      członkiem zwyczajnym – o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      członkiem wspierającym – niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

 

 § 6

1.      Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej aktualne dane personalne, oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów stowarzyszenia i otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od osoby wyznaczonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

        2.      Zarząd wyznacza osobę upoważnioną do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia.

 

 § 7

1.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a)      korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

b)      składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;

c)      udziału w zebraniach Zarządu;

d)      bezpłatnych i odpłatnych spotkaniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e)      korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie ze statutem.

2.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

a)      uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu;

b)      przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c)      brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

d)      przestrzegać zasad współżycia społecznego;

e)      regularnie opłacać składki członkowskie;

f)        informować o zmianach danych teleadresowych.

 § 8

1.      Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera materialnie cele Stowarzyszenia i złożyła pisemną deklarację.

2.      Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w § 7 ust. 1 pkt. 1.

3.      Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenie korzystają z praw i wykonują obowiązki członkowskie przez swoich przedstawicieli.

4.      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5.      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej aktualne dane personalne, oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów Stowarzyszenia.

6.      O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje wyznaczony przez Zarząd członek Stowarzyszenia.

 

§ 9

1.      Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Członka Stowarzyszenia.

2.      Członek Honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem określonych w § 7 ust. 1 pkt. 1.

3.      Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

4.      O przyjęciu w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

 

§ 10

1.      Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)      śmierci członka;

b)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, osobie wyznaczonej przez Zarząd;

c)      nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, mimo pisemnego upomnienia;

d)      naruszenia w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

e)      skazania prawomocnym wyrokiem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych;

f)        działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

 

2.      O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  

3.      Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia – w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

4.      Decyzja Walnego Zebrania o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV.

 WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 11

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków;

b)      Zarząd;

c)      Komisja Rewizyjna.

2.      Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

3.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów.

4.      Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

5.      Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

b)      pisemnej rezygnacji;

c)      odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

6.   Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na ilość członków Stowarzyszenia w II terminie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 12

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie honorowi;

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na miesiąc przed terminem zebrania.

4.      Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.      Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie lub bez względu na ilość obecnych członków w II terminie. Głosowanie jest jawne.

6.      Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b)      uchwalanie zmian Statutu;

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f)        uchwalanie budżetu;

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich;

h)      podejmowanie Uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego;

i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

l)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

  

§ 13

1.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.      Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4.      Posiedzenia zarządu mogą odbywać się w sposób tradycyjny bądź za pośrednictwem zamkniętego czatu przy zachowaniu następujących warunków:

a)      każdy członek Zarządu posiada indywidualny poufny login umożliwiający jego identyfikację, który uzgadniany jest z „Administratorem” czatu po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, zabezpieczony hasłem znanym tylko członkowi Stowarzyszenia. Administratorem czatu jest jeden z Członków Zarządu Stowarzyszenia;

b)      uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeśli na czacie zalogowana jest co najmniej połowa składu Zarządu;

c)      głosowanie za pośrednictwem czatu zakończone jest sporządzeniem Protokołu przez Administratora;

d)      każdy uczestnik posiedzenia Zarządu odbywającego się na czacie ma obowiązek przesłania na ręce Prezesa pisemnego potwierdzenia oddanego głosu (według przygotowanego szablonu) w terminie do 30 dni od Posiedzenia Zarządu;

e)      na podstawie przesłanych potwierdzeń Prezes sporządza Protokół Weryfikacyjny, który wraz z potwierdzeniami dołączony jest do Protokołu Administratora czatu.

5.      Uchwały Zarządu podejmowane są przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

6.      Uchwały Zarządu wchodzą w życie po pisemnym potwierdzeniu przez członków posiedzenia lub z dniem zawartym w uchwale.

7.      Do kompetencji Zarządu należą:

a)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

b)      realizacja celów Stowarzyszenia;

c)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

d)      sporządzanie planów pracy i budżetu;

e)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

f)        podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

g)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

h)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

i)        podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia i usuwania członków;

j)        wyznaczanie spośród członków Stowarzyszenia osób odpowiedzialnych za zadania szczegółowe;

k)      powoływanie grup wsparcia i ich koordynatorów.

8.      Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

9.      Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

10.  Do reprezentowania Stowarzyszenia, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 14

1.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu;

b)      składanie sprawozdań z kontroli Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;

d)      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

f)        prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V. 

 MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 16

1.      Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które  służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich;

b)      dotacji;

c)      ofiarności publicznej;

d)      darowizn, spadków, zapisów, i nawiązek sądowych;

e)      odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;

f)        zbiórek publicznych;

g)      dotacji z budżetu państwa;

h)      środków uzyskanych z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, funduszach inwestycyjnych, obligacjach i innych;

i)        lokatach bankowych.

3.      Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.

4.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.      Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.      Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.

7.      Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: prezes lub wiceprezesi,  każdy z nich działający samodzielnie.

8.      Składki członkowskie mogą być wnoszone: jednorazowo-raz w roku, co pół roku, kwartalnie lub miesięcznie.

9.      Obowiązek płacenia składki członkowskiej dotyczy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyjątkiem osoby z Zespołem Williamsa.

10.  W sytuacji jeżeli do Stowarzyszenia należy oboje rodziców lub opiekunów osoby z Zespołem Williamsa, składkę członkowską może wnosić jedno z nich.

 

Rozdział VI.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwie trzecie), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w II terminie.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa w Skorzęcinie w dniu 18.04.2015 roku.


Strona główna | Mapa strony | O nas | Newsletter | Aktualności | Galeria  | Partnerzy | Pobieralnia | Linki | Subkonta 1% | Forum | Wesprzyj Nas | Kontakt 


Naszą stronę odwiedziło już 928251 osób